Skip to main content

PUBMET2023 – Poziv na prijavu radova i registraciju

Deseta međunarodna konferencija o znanstvenoj komunikaciji u kontekstu otvorene znanosti PUBMET2023 održat će se od 13. do 15. rujna 2023. godine na Sveučilištu u Zadru. Organizatori konferencije su Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Medicinski fakultet, Filozofski fakultet i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK, Institut Ruđer Bošković, i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Nakon devet uspješnih konferencija, ovogodišnja slavljenička konferencija osigurat će mjesto za dijalog i predstavljanje najboljih praksi  stručnjaka u području znanstvene komunikacije, istraživača, informacijskih stručnjaka i knjižničara, urednika, izdavača, edukatora, kreatora politika, komunikologa i novinara u dinamičnom području otvorene znanosti.

Teme konferencije PUBMET2023 su:

  • vrli ‘novi’ svijet institucijskog izdavaštva – izdavaštvo u otvorenom pristupu dostupno autorima i institucijama 
  • uloga knjižnica u okruženju otvorenog pristupa i otvorene znanosti
  • istraživačka učinkovitost, uspješnost i provedba u kontekstu reforme sustava vrednovanja u znanosti
  • odgovornost, etika i inkluzivnost u istraživanju i objavljivanju
  • uloga otvorene infrastrukture u omogućavanju otvorene znanosti
  • FAIR načela i digitalni objekti
  • umjetna inteligencija (AI) u znanstvenoj komunikaciji
  • obrazovanje, edukacija, podizanje svijesti i unaprjeđenje vještina i resursa za otvorenu znanost
  • ekološka osviještenost i održivost u znanstvenoj komunikaciji. 

REGISTRACIJE SU OTVORENE!

Registrirati se možete na PUBMET2023 MREŽNOJ STRANICI ZA REGISTRACIJU.

PRIJAVE SAŽETAKA

Organizatori konferencije PUBMET2023 pozivaju Vas da pošaljete prošireni sažetak (na engleskom jeziku, maksimalno 600 riječi i ne više od 8 referenci) koji opisuje glavnu ideju Vašega rada, njegovu znanstvenu ili praktičnu relevantnost te znanstveni i/ili društveni utjecaj. Za pripremu sažetaka koristite predloške, a sažetke učitajte ovdje. Prilikom prijave sažetka, označite prijavljujete li kratko predavanje (do 10 minuta), postersko priopćenje ili radionicu (do 90 minuta). Nakon recenzije, autori zaprimljenih sažetaka će biti obaviješteni o ishodu recenzijskog postupka. Izlagači prihvaćenih sažetaka će se morati registrirati za sudjelovanje na konferenciju u Zadru, te dostaviti svoju kratku biografiju i fotografiju za web stranicu konferencije.  

OBJAVLJIVANJE

Prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u Knjizi sažetaka PUBMET2023, koja će biti indeksirana u Google Scholar, Semantic Scholar, ZENODO, OpenAIRE Catalogue, BASE, Open Science Index i drugim indeksnim bazama podataka. 

Autori su također pozvani da prijave cjeloviti rad za objavu u posebnom izdanju časopisa Publications (ISSN 2304-6775), posvećenom PUBMET2023 konferenciji. Publications je međunarodni časopis u otvorenom pristupu, indeksiran u Scopus, Web of Science Core Collection, RePEc i mnogim drugim bazama podataka, te je rangiran u Q1 (Library and Information Sciences) prema CiteScore. Sve pristigle radove će vrednovati gostujući urednici i ako će ih smatrati prikladnima za razmatranje, proslijedit će ih recenzentima. Naknada (APC) za objavljivanje prihvaćenih članaka u posebnom broju PUBMET2023 neće se naplaćivati. Autori imaju mogućnost odobriti objavu komentara recenzenta i uredničke odluke objave zajedno sa završnom verzijom rada. Članci će se objaviti pod licencijom CC BY, a autorska prava zadržavaju autor(i).

Svi prihvaćeni sažeci, kao i prezentacije i snimke bit će objavljeni na mrežnoj stranici konferencije pod licencijom CC-BY 4.0.

VAŽNI DATUMI

Rok za predaju sažetaka: 15. svibanj 2023.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 15. lipanj 2023.

Rok za dostavu cjelovitih radova (za časopis Publications): 30. studeni 2023.

Rok za predaju prezentacija i/ili postera: 10. rujan 2023.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu PUBMET2023: http://pubmet.unizd.hr/  ili nas kontaktirajte na: pubmet@unizd.hr 

konferencija, open access, open science, otvorena znanost, otvoreni podaci, otvoreni pristup, zadar